Regulamin

1. WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650) i jest udostępniany Klientom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Serwisu.
 2. Regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania z Serwisu, Rejestracji, świadczenia Usług przez Usługodawcę oraz procedury reklamacyjnej.
 • 2. DEFINICJE
UsługodawcaAnita i Kamil Laskowscy s.c. z siedzibą w 43-267 Rudziczka ul. Kleszczowska 9, adres e-mail: kontakt@kursy.laskowskikamil.pl
Cennikudostępniana w Serwisie informacja o opłatach należnych Usługodawcy za świadczone na rzecz Klienta Usługi.
Dane Osobowedane identyfikujące Klienta, zgromadzone przez Usługodawcę m.in. poprzez formularz rejestracyjny korzystania z Serwisu oraz poprzez Konto Klienta i przetwarzane przez niego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności Serwisu.
Hasłociąg znaków ustalonych przy dokonaniu Rejestracji, niezbędny do korzystania z Usług dostępnych w Serwisie.
Klientosoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Kontooznaczony adresem e-mail (Login) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie;
Konsumentosoba fizyczną dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Metody Płatnościusługa przekazu płatności za Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu.
Nazwa Klientanazwa/adres e-mail Klienta podawana/y w formularzu rejestracji na etapie zakładania Konta, umożliwiająca/y późniejszą identyfikację Klienta podczas korzystania z Serwisu, w tym podczas zawierania Umowy
Newsletterbiuletyn elektroniczny stanowiący Usługę bezpłatną świadczoną na rzecz Klienta, informujący o aktualnościach z zakresu tematyki, której dotyczą Usługi.
Rejestracjaczynność polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana za pomocą panelu rejestracji udostępnionego przez Usługodawcę w Serwisie
Publikacje Cyfrowedostępne za pośrednictwem Serwisu pliki elektroniczne, zawierające treści, obrazy, materiały video, zdjęcia lub dźwięki, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293) w szczególności szkolenia, kursy i inne formy przekazywania wiedzy.
Serwisrozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym www.laskowskikamil.pl oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Klientów .
Uczestnikuczestnicząca w Wydarzeniu osoba fizyczna wskazana przez Zamawiającego w formularzu zgłoszenia.
Umowaumowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą na czas przewidziany w Regulaminie.
Umowa Licencyjnaumowa na korzystanie przez Klienta z Publikacji Cyfrowych Usługodawcy, zawierana na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Usługiwszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w szczególności polegające na udostępnieniu Klientowi możliwości dostępu do Serwisu oraz korzystania z Serwisu, a także zawieraniu z Usługodawcą Umów Licencyjnych na korzystanie z Publikacji Cyfrowych i możliwości składania zamówień na Wydarzenia.
Wydarzenieorganizowane przez Usługodawcę konferencje, spotkania integracyjne, szkolenia, kursy, seminaria, warsztaty, oraz inne formy przekazywania wiedzy i umiejętności a także kształcenia, (Wydarzenie Stacjonarne) oraz prowadzone online tj. realizowane za pomocą technologii webcast umożliwiającej transmisję i dostarczanie prezentacji zawierających video, dźwięk oraz tekst poprzez przeglądarkę internetową w czasie rzeczywistym („na żywo”) a także umożliwiającą komunikację dwustronną, pomiędzy osobą prowadzącą, a jego uczestnikami (Webinar).
Zamawiającyosoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca z Usługodawcą umowę na udział w Wydarzeniu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w zgłoszeniu uczestnictwa w Wydarzeniu.
Zamówienie Publikacji Cyfrowejzłożona przez Klienta za pośrednictwem Serwisu oferta zawarcia Umowy Licencyjnej.
 • 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i materiałów, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Serwis jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się lub skorzystania przez Klienta z Publikacji Cyfrowych.
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz w sposób nienaruszający praw Usługodawcy oraz praw osób trzecich.
 5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności związanej z korzystaniem z Serwisu.
 6. dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
 7. O ile w Serwisie nie wskazano inaczej poszczególne Usługi, zgodnie z informacjami podanymi przy ich zamawianiu przez Klienta wymagają Rejestracji.
 1. Klient nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Publikacji Cyfrowych ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
 2. Klient korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Publikacje Cyfrowe w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w ich treść, strukturę, formę, grafikę ani w mechanizm działania Serwisu.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W szczególności niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Usługodawcę na utratę renomy, dobrego imienia lub na jakąkolwiek szkodę.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych towarów i Usług, w formach stosowanych w Internecie.
 5. Oprócz niniejszego Regulaminu mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy uzupełniające niniejszy Regulamin, w szczególności w zakresie dodatkowych usług.
 • 4. WYMAGANIA TECHNICZNE.
 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
 2. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny,
 3. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,
 4. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 5. Przed skorzystaniem z Usługi Klient obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług Klient powinien zwrócić się do Usługodawcy wysyłając stosowne zapytanie na adres: kontakt@kursy.laskowskikamil.pl.
 6. Jakość odtwarzanych materiałów wideo dostępnych w ramach Publikacji Cyfrowych może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane będą materiały wideo.
 7. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie było poprawne. Jednak Usługodawca nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do usług (np. wskutek zablokowania dostępu do Usługi pomimo postępowania zgodnego z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem należy zgłaszać do Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@kursy.laskowskikamil.pl
 8. Usługodawca informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Klient (firewalle-blokady, niewłaściwe wersje przeglądarki internetowej, programy antywirusowe i inne) mogą ograniczyć lub uniemożliwić Klientowi dostęp do Usług w Serwisie.
 9. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 90%. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw serwisowych. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Usługodawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów w Serwisie.
 • 5. ZASADY DOSTĘPU DO USŁUG W SERWISIE.
 1. Korzystanie z Usług może być bezpłatne lub odpłatne.
 2. Cena określana jest każdorazowo przy danej Usłudze oferowanej w Serwisie.
 3. Zawarcie Umowy o oświadczenie Usług nieodpłatnych następuje każdorazowo z chwilą skorzystania z Serwisu przez Klienta, a w przypadku Newslettera, z chwilą skutecznego dokonania przez Klienta subskrypcji (zamówienia) Newslettera.
 4. Zawarcie Umowy o oświadczenie Usług odpłatnych następuje w wyniku skutecznie dokonanej przez Klienta Rejestracji oraz uiszczenia przez Klienta zapłaty za daną Usługę.
 • 6. REJESTRACJA ORAZ UMOWA NA KORZYSTANIE Z SERWISU.
 1. W celu dokonania Rejestracji Klient powinien podać swoje Dane Osobowe oznaczone w formularzu jako obowiązkowe, a następnie zaakceptować Regulamin oraz zatwierdzić Rejestrację. Rejestracja Klienta w Serwisie i utworzenie dla niego indywidualnego Konta dokonuje się z momentem zatwierdzenia przez niego formularza Rejestracji.
 2. Podczas procesu Rejestracji Klient wypełnia dostępny w Serwisie formularz rejestracyjny i postępuje zgodnie z zaleceniami. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta w Serwisie powiązanego z Nazwą Klient
 3. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż podane Dane Osobowe są prawdziwe oraz że jest on uprawniony do dysponowania tymi danymi.
 4. W przypadku osób fizycznych dla założenia Konta niezbędne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Zabronione jest korzystanie z Kont innych Klientów lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła Klienta innym Klientom oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Klientów.
 6. W przypadku śmierci Klienta będącego osobą fizyczną lub likwidacji Klienta będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, Umowa na korzystane z Serwisu wygasa, natomiast Konto Klienta zostaje usunięte wskutek zgłoszenia i wykazania Usługodawcy przez uprawnionego okoliczności stanowiących podstawę do wygaśnięcia Umowy.
 • 7. USŁUGA NEWSLETTER.
 1. W ramach Usługi Newsletter Usługodawca wysyła zamówiony przez Klienta Newsletter na adres e-mail podany przez Klienta.
 2. Usługa subskrypcji (wysyłania na podany adres e-mail) Newslettera jest usługą bezpłatną i jest dostępna dla wszystkich Klientów, którzy podadzą swój adres e-mail za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu.
 3. Możliwość korzystania przez Klientów z Usługi Newsletter jest uwarunkowana posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 4. Każdy Newsletter pochodzący od Usługodawcy adresowany do Klienta zawiera:
 5. informację o nadawcy;
 6. wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;
 7. informację o sposobie rezygnacji z korzystania z Usługi w postaci Newslettera lub zmianie jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Klienta).
 • 8. LICENCJA I DOSTĘP DO PUBLIKACJI CYFROWYCH.
 1. Dla uzyskania dostępu do danej Publikacji Cyfrowej konieczne jest zawarcie przez Klienta z Usługodawcą Umowy Licencyjnej.
 2. Poprzez zawarcie Umowy Licencyjnej Klient otrzymuje niewyłączną, odpłatną lub nieodpłatną licencję na korzystanie z danej Publikacji Cyfrowej przez czas posiadania przez Klienta aktywnego Konta nie dłużej niż przez czas określony w opisie danej Publikacji Cyfrowej.
 3. Dostęp do Publikacji Cyfrowych wymaga rejestracji i możliwy jest jedynie przez przeglądarkę internetową. Klient nie jest uprawniony do ściągania, zapisywania lub kopiowania w jakikolwiek sposób Publikacji Cyfrowych.
 4. Do zawarcia Umowy Licencyjnej niezbędne jest złożenie przez Klienta za pośrednictwem Serwisu Zamówienia na daną Publikację Cyfrową.
 5. Złożenie Zamówienia na daną Publikację Cyfrową następuje poprzez aktywowanie widocznych za pośrednictwem Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy każdej oferowanej Publikacji Cyfrowej i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanym Klientowi na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia na daną Publikację Cyfrową zostanie przez Usługodawcę wysłana wiadomość e-mail na adres podany przez Klienta. Otrzymanie przez Klienta wiadomości informującej o przyjęciu Zamówienia na daną Publikację Cyfrową do realizacji oznacza, iż zostało ono złożone prawidłowo i jest równoznaczne z zawarciem Umowy Licencyjnej.
 7. W celu uzyskania dostępu do danej Publikacji Cyfrowej oferowanej odpłatnie za pośrednictwem Serwisu, Klient zobowiązany jest dokonać płatności w sposób określony w § 11 niniejszego Regulaminu.
 8. Usługodawca przystępuje do realizacji Zamówienia na daną Publikację Cyfrową po otrzymaniu należności uiszczonej przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem. Momentem uiszczenia przez Klienta należności za dostęp do danej Publikacji Cyfrowej jest moment zaksięgowania należnej opłaty na wskazanym przez Usługodawcę koncie bankowym.
 9. Po odnotowaniu na Koncie Usługodawcy płatności za daną Publikację Cyfrową poinformuje on Klienta o rozpoczęciu realizacji Zamówienia na Publikację Cyfrową wysyłając wiadomość z kodem dostępu na wskazany przez niego adres e-mail.
 10. Rozpoczęcie świadczenia Usługi udostępniania danej Publikacji Cyfrowej zostanie zrealizowane nie później niż w ciągu 15 dni od momentu przekazania Klientowi będącemu konsumentem informacji o rozpoczęciu realizacji Zamówienia na Publikację Cyfrową. W przypadku wyrażenia zgody Klienta będącego Konsumentem na natychmiastowe wykonanie umowy i udostępnienie mu treści cyfrowych przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy oraz po potwierdzeniu, że został on poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielenia tej zgody, lub Klienta nie będącego Konsumentem, udostepnienie danej Publikacji Cyfrowej zostanie zrealizowane nie później niż w ciągu 2 dni od chwili powiadomienia Klientowi o rozpoczęciu realizacji Zamówienia na Publikację Cyfrową.
 11. Jakiekolwiek naruszenie postanowień Umowy Licencyjnej na Publikację Cyfrową uprawnia Usługodawcy do niezwłocznego wypowiedzenia Umowy Licencyjnej, poprzez złożenie Klientowi oświadczenia o wypowiedzeniu na podany przez niego adres e-mail.
 12. Publikacje Cyfrowe mają charakter wyłącznie edukacyjny. Wskutek korzystania z Publikacji Cyfrowych Klient otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny, której dotyczy dana Publikacja Cyfrowa. Usługodawca nie gwarantuje Klientom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką Publikacji Cyfrowej. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami prezentera.
 13. W ramach Serwisu niewyłączna licencja udzielana jest na dostęp do wielokrotnego odtworzenia danej Publikacji Cyfrowej. Dostęp możliwy będzie od chwili uzyskania licencji przez czas posiadania przez Klienta aktywnego Konta nie dłużej niż przez czas na jaki wykupiono dostęp. W przypadku KURSÓW ONLINE okres ten wynosi 12 m-cy lub więcej.
 • 9. UCZESTNICTWO W WYDARZENIACH.
 1. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest dokonanie zgłoszenia uczestnictwa na organizowane przez Usługodawcę Wydarzenia.
 2. Warunkiem zgłoszenia udziału w Wydarzeniu jest przesłanie Usługodawcy przez Zamawiającego – w postaci elektronicznej w sposób podany na stronie internetowej Serwisu – wypełnionego formularza zgłoszenia.
 3. Składający zamówienie oświadcza, że jest upoważniony do reprezentowania Zamawiającego i złożenia zamówienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W przypadku braku takiego upoważnienia Usługodawcy przysługuje prawo do obciążenia osoby składającej zamówienie pełnymi kosztami Wydarzenia.
 4. Złożenie zamówienia na uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta zasad uczestnictwa w Wydarzeniu.
 5. Link do Webinaru oraz kod dostępu będzie przesłany Klientowi drogą elektroniczną na podany w formularzu adres poczty elektronicznej
 6. Celem skorzystania z Webinaru organizowanego przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu i płynnego odtwarzania transmisji, wymagane jest łącze internetowe o minimalnej prędkości 5 Mb/s. Klient powinien posiadać również urządzenie zdolne do odbioru dźwięku (na przykład głośniki lub możliwość podłączenia słuchawek), pozwalające zapoznać mu się z transmisją dźwięku w ramach usługi Webinar.
 7. Uczestnicy Wydarzeń nie mogą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały udostępniane na Wydarzeniu stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Klientom jedynie do użytku prywatnego. Materiały te nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w Wydarzeniu.
 8. Wydarzenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Poprzez udział w Wydarzeniu Klient otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy Wydarzenie. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Klientowi. Usługodawca nie gwarantuje Klientowi osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką Wydarzenia. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo przyznawania rabatów poszczególnym Klientom na podstawie indywidualnych ustaleń.
 10. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za udział w Wydarzeniu w terminie i sposób określony w Serwisie. Dokonanie płatności w wyznaczonym terminie jest warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu.
 11. Koszt przejazdu na Wydarzenie Stacjonarne oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia Klient pokrywa we własnym zakresie.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu oraz udział w Wydarzeniu Klientom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków bądź zachowujących się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa porządku i jego uczestników bądź zakłócających przebieg Wydarzenia. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za udział w Wydarzeniu.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić prelekcję na Wydarzeniu, rezygnacji osoby prowadzącej prelekcję w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, lub wystąpieniu innych wypadków losowych uniemożliwiających jego przeprowadzenie (w szczególności pożar, brak dostaw mediów, np. prądu etc.).
 14. W przypadku, o którym mowa w pkt. 12 Klient jest uprawniony wedle swojego wyboru do skorzystania z takiego samego Wydarzenia w innym terminie lub wykorzystania dokonanej wpłaty na inne Wydarzenie pod warunkiem, że Usługodawca będzie dysponował wolnymi miejscami na to Wydarzenie bądź może odstąpić od Umowy w części dotyczącej odwołanego Wydarzenia i żądać zwrotu wpłaconej kwoty w terminie 14 dni od chwili zawiadomienia o jego odwołaniu.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany daty, czasu oraz miejsca Wydarzenia. W przypadku znaczących zmian cech Wydarzenia wskazanego w Serwisie, Klient może odstąpić od umowy w części dotyczącej zmienianych usług.
 16. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem Wydarzenia powstałych z powodów niezawinionych przez Usługodawcę lub wskutek działania siły wyższej.
 17. Nieobecność Klienta na Wydarzeniu z przyczyn będących po jego stronie równoznaczne jest z należytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.
 18. Każdy Klient po Wydarzeniu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział w danym Wydarzeniu.
 19. Wydarzenie może być filmowane oraz fotografowane przez Usługodawcę.
 20. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z przeniesieniem na Usługodawcę autorskich praw do nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:
  1. a) gdy Klient zostanie sfilmowany lub sfotografowany w ramach udziału w Wydarzeniu,
  2. b) gdy Klient dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęć..
 • 10. CENY USŁUG ORAZ PROMOCJE.
 1. Wszystkie Ceny Usług prezentowane w ramach Serwisu podawane są w złotych polskich jako Ceny brutto, tj. z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT. Cena podana przy danej Usłudze jest wiążąca dla Klienta w chwili złożenia Zamówienia. W podsumowaniu złożonego Zamówienia, a także w treści wystawionej faktury VAT podane są również Ceny netto Usług (ceny brutto po odjęciu obowiązujących stawek podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz stawka podatku uwzględnionego w Cenie brutto.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Cen Usług znajdujących na stronie Internetowej Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą Ceny.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie warunków danej promocji.
 4. W ramach ogłaszanych promocji Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń, które określone będą w warunkach promocji.
 5. Promocje w ramach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 • 11. METODY PŁATNOŚCI
 1. Klient dokonuje płatności za Usługi przy pomocy Metod Płatności wskazanych przez Usługodawcę na Stronie Internetowej.
 2. Akceptując postanowienia regulaminu Klienci nie będący konsumentami wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.
 • 12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW
 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności.
 4. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności poniesionych niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy
 5. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących umów:
 7. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy;
 8. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 9. W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu po upływie terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu Usługodawca obciąży Klienta – Konsumenta zryczałtowanymi kosztami administracyjno-księgowymi w kwocie 25% ceny brutto Wydarzenia. Zapisy par. 12 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
 • 13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
  1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i nie będących konsumentami.
 1. Klient nie będący Konsumentem może zrezygnować z udziału w Wydarzeniu w następujących przypadkach:
  1. śmierci osoby bliskiej Klienta nie będącego Konsumentem i/lub Uczestnika (współmałżonka, dziecka, rodziców, rodzeństwa, powinowatego, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu);
  2. ciężkiej choroby Klienta nie będącego Konsumentem i/lub Uczestnika uniemożliwiającej wzięcie udziału w Wydarzeniu;
  3. konieczności wywiązania się z obowiązku wobec organów władzy publicznej, o których Klient nie będący Konsumentem nie wiedział składając zamówienie na Wydarzenie (np. stawiennictwo w sądzie)

W przypadkach wskazanych w niniejszym ustępie wynagrodzenie uiszczone przez Klienta nie będącego Konsumentem jest mu zwracane w całości z zastrzeżeniem zapisu ust. 5 niniejszego paragrafu.

 1. Wszystkie wskazane powyżej powody rezygnacji z udziału w Wydarzeniu muszą być przez Klienta nie będącego Konsumentem udokumentowane.
 2. Odstąpienie od udziału w Wydarzeniu Klient nie będący Konsumentem powinien przesłać na adres e-mail: kontakt@kursy.laskowskikamil.pl
 3. W przypadku odstąpienia od udziału w Wydarzeniu w trakcie jego trwania, z przyczyn wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany uiścić wynagrodzenie proporcjonalnie, za zajęcia, w których wziął udział.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu na co najmniej 14 dni przed jego planowanym terminem z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem przyczyn wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu, uiszczone wynagrodzenie z tego tytułu, zostanie zwrócone Klientowi nie będącemu Konsumentem w kwocie pomniejszonej o kwotę kosztów administracyjno-księgowych wynoszących 25% ceny brutto Wydarzenia. Wyjątek stanowią Webinary, w przypadku których wynagrodzenie zwracane jest bez potrącenia kosztów administracyjno-księgowych.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy na uczestnictwo w Wydarzeniu na mniej niż 14 dni przed jego planowanym terminem z innych przyczyn niż wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu, Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany do zapłaty Usługodawcy całości wynagrodzenia za to Wydarzenie.
 • 14. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.
 1. Materiały Usługodawcy jak i zawartość Serwisu na które składają się w szczególności, lecz niewyłącznie: teksty, grafika, logotypy, efekty dźwiękowe, materiały wideo, zarejestrowane znaki towarowe oraz kompilacja, układ, a także wygląd Serwisu, bądź też oprogramowanie zapewniające jego działanie, stanowią przedmiot praw autorskich lub praw własności przemysłowej przysługujących Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie.
 2. Korzystając z Serwisu, jak i uzyskując dostęp do treści chronionych w ramach świadczonych za jego pośrednictwem Usług, Klient zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie podejmować działań stanowiących naruszenie praw własności intelektualnej.
 3. Klient umieszczając wpisy w Serwisie, w szczególności teksty, fotografie oraz grafiki zobowiązany jest nie naruszać praw wyłącznych, w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej Usługodawcy lub innych podmiotów.
 4. Klient poprzez umieszczenie w ramach Serwisu swoich komentarzy oraz recenzji na temat Usług wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę tych komentarzy i recenzji, w tym również na ich rozpowszechnianie w celach promocyjnych i reklamowych Serwisu.
 • 15. REKLAMACJE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW.
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Usługodawcę zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@kursy.laskowskikamil.pl z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Klienta wnoszącego reklamację.
 1. Z zakresu reklamacji wyłączone są wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usług wynikające z:
  1. błędów lub pomyłek Klienta,
  2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych po stronie Klienta,
  3. działalności podmiotów trzecich, które nie uczestniczą z inicjatywy Usługodawcy w świadczeniu Usług za pośrednictwem Serwisu.
 2. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Klienta, Usługodawca wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta lub w formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres do korespondencji.
 5. W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez Usługodawcę odpowiedzi na złożoną reklamację, Klient wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Klienta uprawnia Usługodawcy do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.
 6. W przypadku braku akceptacji Klienta odnośnie do propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust. 9, i podania przez Klienta przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym – Usługodawca ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź Usługodawcy na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna
 7. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,
  2. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
 8. Działania mediacyjne określone w ust.11 dostępne są po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej lub właściwego stałego polubownego sądu konsumenckiego.
 9. Klient będący Konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Usługodawca jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)”. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Serwisu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Serwisu, w ramach indywidualnego Konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Usługodawcą pod adresem e-mail kontakt@kamillaskowski.pl.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI znajdująca się na Stronie Internetowej Serwisu.
 • 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.09.2020 r.
 2. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę na korzystanie z Serwisu poprzez usunięcie Konta, przy czym usunięcie Konta równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy Licencyjnej na korzystanie z Publikacji Cyfrowych oraz z utratą dostępu i możliwości korzystania z Publikacji Cyfrowych.
 3. Usługodawca ma prawo odstąpić od Umowy zawartej z Klientem na realizację Wydarzenia najpóźniej na 7 dni przed jego planowanym terminem, jeśli na dane Wydarzenie nie zapisze się wystarczająca liczba Uczestników. Usługodawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Klienta wysyłając stosowną informację na adres e-mail podany w Formularzu. W takim przypadku Usługodawca dokona zwrotu całej otrzymanej płatności. Zapis par. 12 ust. 4-5 stosuje się odpowiednio.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub z Serwisu.
 5. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Usługodawcy ani zmiana jego danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
 6. Usługodawca ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług. W takim przypadku poinformuje Klientów, zamieszczając w Serwisu stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę oraz Klienta.
 9. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, a w odniesieniu do Konsumentów, sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.